چهارشنبه ٠٩ اسفند ١٤٠٢ - 
1 2
 
منو اصلی
عنوان
صفحه اصلي > واحدها و شرح وظایف > تحصیلات تکمیلی علوم پایه 
 
 

اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه

اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه یکی از ادارات مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل  از ثبت نام تا فارغ التحصیلی می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش میباشد از جمله وظايف این اداره می باشد، مهمترین خدمات اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه بدین شرح می باشد.

شرح وظايف کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه (ثبت نام)

1. ثبت نام از پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلي از آزمون  كارشناسي ارشد و پي اچ دي . کمیسیون مواردخاص و اتباع خارجي بورسيه و ....

2. بررسي درخواستهاي انتقال،جابجايي و ميهماني از دانشگاه هاي ديگر به اين دانشگاه و دانشجويان اين دانشگاه به ساير دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن

3. محاسبه شهريه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشي و دانشكده مربوطه

4. بررسی پذیرش اتباع خارجی

5. صدور و ارائه كارت دانشجويي کامپیوتری

6. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل)

7. اعلام تغییرات شناسنامه ای به مرکز سنجش وزارت متبوع و دانشکده

8. .درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت به پرتال وزارت متبوع .

9. تنظیم قراردادهای آموزشی با سایر موسسات .

10. بررسي و ثبت نام از دانشجويان انتقالي و تكميل دوره از خارج كشور در صورت ارائه مكاتبه از وزارت متبوع .

11. تهيه و تنظيم صورت جلسات كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه و کمیسیون پذیرش اتباع خارجی

12. مکاتبه با هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه در خصوص دانشجویان مقطع ارشد و Ph.D و پاسخ از هسته تحقیق و اعلام آن به دانشکده های مربوطه

 


 

1. ثبت نام از پذيرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D ، کمیسیون مواردخاص و اتباع خارجي بورسيه و ....

پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي ارشد،PhD

بعدازاعلام نتايج، كليه پذيرفته شدگان موظفندبعد از ثبت نام اینترنتی و دریافت فرمها در تاریخ ها و مکان های تعیین شده و بادردست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام مراجعه نمايند.
بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان به هردليل جهت ثبت نام مراجعه ننمايند منصرف ازتحصيل تلقي می شوند
1- اصل شناسنامه بانضمام دو برگ كپي از تمام صفحات آن
2-اصل كارت ملي بانضمام دو برگ كپي آن
3- اصل دانشنامه و ياگواهي فراغت از تحصيل مقاطع قبلي بانضمام دو برگ كپي
4-اصل ريزنمرات مقطع قبلي بانضمام كپي آن
5- اصل و کپی مدرک زبان (برای دانشجویانPh.D)
6- ارائه گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی
7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه رامشخص ميكند(كارت پايان خدمت، معافيت دائم ، نظامی و...)
8- اصل گواهي پايان يامعافيت وياترخيص ازطرح بانضمام دوبرگ كپي آن
9-اصل گواهي صندوق رفاه دانشجويان بانضمام دوبرگ كپي
10-ارائه موافقت نامه بدون قيد و شرط ازبالاترين مقام مسئول اداري مبني برموافقت باثبت نام وادامه تحصيل براي كليه پذيرفته
شدگاني كه كارمند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته ميباشند و نيز شاغلين رسمي و يا پيماني ساير
سازمانها كه ازسهميه آزاد استفاده نموده اند بانضمام يك برگ كپي
11- ارائه حكم ماموريت آموزشي و يامرخصي بدون حقوق حداكثر تاپايان نيمسال اول سال تحصيلي كه شامل كليه مربيان و کارمندان رسمي و
پيماني مي گردد.
12- ارائه اصل سند تعهد محضری شماره 1 و 2 از پذیرفته شدگان سهمیه آزاد

* جهت دانشجویانی که مدرک و ریزنمرات مقطع قبلی خود را دریافت ننموده اند از دانشگاه قبلی استعلام می شود.

ترخیص از نظام وظیفه : با مراجعه پذیرفته شده و مشخص نمودن واحد مربوطه مکاتبه جهت ترخیص صورت می پذیرد . ارائه
برگه ترخیص جهت ثبت نام در کلیه مقاطع الزامی است.

ثبت نام از دانشجویان تبدیل بورس خارج به داخل در مقطع Ph.D
با ارائه نامه از دفتر معاونت آموزشی و مدارک اعلام شده به شرح بالا صورت می پذیرد 
دانشجويان انتقالي ازدانشگاه هاي داخل كشور(کمیسیون موارد خاص و...)

1-اصل موافقت نامه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و يكبرگ كپي
2-اصل موافقت دانشگاه مبداء و مقصد
3 -اصل كارت ملي ودوبرگ كپي
4- دو قطعه عکس
* پس از ارائه مدارک فوق به دانشکده مربوطه معرفی می گردد .و ازدانشگاه مبدا مدارک استعلام می شود.

انتقال،جابجايي، تغيير رشته دانشجويان در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D ممنوع میباشد

دانشجويان اين دانشگاه كه متقاضي ميهماني يا انتقال به ساير دانشگاه ها مي باشند

بايد تقاضاي خود را به دانشكده ارائه و فرم میهمانی یا انتقالی پس از تائید دانشكده به اين مدیریت تحويل تاجهت بررسي و اظهار نظر به دانشگاه مربوطه ارسال گردد.
میهمانی از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه

دانشجوي متقاضي ميهماني ازشهرستان به اين دانشگاه بايد فرم ميهماني خود را كه حاوي دروس پيشنهادي در نيمسال مورد تقاضا ميباشد از دانشگاه مبدا دريافت و جهت طرح دركميسيون نقل و انتقالات که در بهمن ماه و مرداد ماه تشکیل می شود به این اداره ارائه نماید. نتیجه کمیسیون به دانشگاه مبدا و در صورت موافقت به دانشکده مربوطه اعلام می گردد.

انتقال دانشجو در مقطع کارشناسی ارشدو Ph.Dبا مجوز وزارت متبوع صورت می گیرد.

3. محاسبه شهريه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشي و دانشكده مربوطه

 محاسبه شهریه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه

كليه شهريه ها به حساب شماره 2137879018006 بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (كد شعبه 196) به نام معاونت آموزشي دانشگاه واريزگردد.

 - دانشجویان مقطعPh.d  سهمیه مازاد

بر اساس آئین نامه مصوب 86/5/31 شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با پذیرش دانشجو در مقطع  پی اچ دی سهمیه مازاد از سال تحصیلی87/86 موافقت شد . و بر اساس مکاتبه 86/12/13 مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع شهریه این دانشجویان جهت کل دوره 20 میلیون تومان می باشد که دانشجویان جهت هر ترم مبلغ 2/5 میلیون تومان باید بپردازند. این شهریه توسط دانشگاه محل خدمت دانشجو و یا با تنظیم تفاهم نامه پرداخت میشود و یادانشجو شخصا پرداخت می نماید.

 5.صدور و ارائه كارت دانشجويي کامپیوتری

-1 تکمیل سما و الصاق عکس
-2 اعلام به حراست توسط امور تحصیلات تکمیلی
 3-صدور کارت توسط حراست ، ارسال به امور تحصیلات تکمیلی و ارسال به دانشکده مربوطه

* - جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده و تکمیل فرم مربوطه ضروری است

  6.مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل)

-1 درخواست معافیت تحصیلی : تکمیل فرم پیوست ب  توسط دانشکده ، ارسال به امور تحصیلات تکمیلی و ارائه به دانشجو جهت تحویل به پلیس +10

 * - بعد از دریافت معافیت تحصیلی به امور تحصیلات تکمیلی تحویل گردد.

-2 اعلام اخراج و انصراف به نظام وظیفه: پس از صدور حکم توسط اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه (امتحانات) مراتب توسط فرم مربوطه به نظام وظیفه اعلام می گردد.

-3 اعلام انتقال به نظام وظیفه : پس از تسویه حساب دانشجو و ضمن ارسال مدارک تحصیلی به دانشگاه مقصد مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

-4 اعلام فراغت از تحصیل به نظام وظیفه : پس از اعلام فراغت ازتحصیل توسط اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه (امتحانات) و ارسال پرونده به این اداره مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

-5 گواهی اشتغال به تحصیل : با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد

7. اعلام تغییرات شناسنامه ای به مرکز سنجش وزارت متبوع و دانشکده

 دانشجو با همراه داشتن اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن مراجعه و مراتب به مرکز سنجش وزارت متبوع، دانشکده ، امور دانشجوئی و واحد رایانه اعلام می گردد

*- جهت تعویض کارت دانشجوئی ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است

 

شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداره تحصیلات تکمیلی علوم پایه (امتحانات)

1. صدور گواهي اشتغال به تحصيل

زمان : 30 دقیقه

2. بررسی ریز نمرات و سوابق تحصیلی دانشجویان در پایان دوره تحصیلی

زمان : در حالت معمول یک ساعت و در اوج اینگونه موارد زمان بیشتری طول میکشد

3. تمديد اقامت دانشجويان اتباع خارجي

زمان : 30 دقیقه

4. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط

زمان : در حالت معمول یک ساعت و در اوج اینگونه موارد زمان بیشتری طول میکشد

5.تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

زمان : یک روز کاری

6. خروج از كشور جهت انجام زيارت شامل کشورهای سوریه ، عربستان، عراق (بمدت 30 روز)

7.خروج از كشور جهت انجام امور علمی(شرکت در کنفرانس، همایش علمی یا ارائه مقاله) و نیمه علمی(شرکت در آزمون مانند GMAT، بازدید از نمایشگاه ها و کارخانجات) (مدت 30 روز)

8. خروج از کشور جهت انجام امور غیر علمی(افزایش اطلاعات و معلومات فردی و یا بازدید از بستگان ساکن در خارج از کشور) (مدت 20 روز)

9. خروج از کشور جهت سفرهای مطالعاتی  در حین تحصیل برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات سایر کشورها (6 ماه جهت کارشناسی ارشد و 12 ماه جهت Ph.D)

زمان : در صورت پیگیری انجام مراحل توسط دانشجو یک روز کاری

10.صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل

زمان : یک روز کاری

11.صدور گواهي براي آزمون مقطع بالاتر

زمان : 30 دقیقه

12.صدور معرفي نامه جهت گذراندن سمینار، پروژه، پايان نامه و يا تكميل آماري

زمان : 30 دقیقه

13. ابلاغ آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها

زمان : 30 دقیقه

14. بررسي ماموریت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق دانشجويان

زمان : یک ساعت

.15 راه اندازی و تاسيس رشته هاي تحصيلي و گروه هاي آموزشي 

16. اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان انصرافی و یا اخراجی که متقاضی اخذ ریزنمرات و سوابق آموزشی خود می باشند.

17. اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل به محل خدمت

1. صدور گواهي اشتغال به تحصيل

1- دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از دانشكده

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني و يا مراجعه به برنامه سما

3- تكميل قسمت مربوط به آموزش كل و ارسال جهت امضاء مديريت

  2. اعلام فراغت از تحصیل

1- دريافت ريزنمرات و فرم هاي فارغ التحصيلي تاييد شده دانشجويان از دانشكده

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني 

3- بررسي ريزنمرات دانشجو مطابق برنامه درسي و آيين نامه مربوطه

4- بررسي موارد مربوطه اداره امتحانات در برنامه سما

5- تاييد مراتب فوق

6- ارسال مدارک دريافتي به اداره ثبت نام و پس از آن به اداره فارغ التحصيلان  

3. تمديد اقامت دانشجويان اتباع خارجی

1- دريافت فرم گواهي اشتغال به تحصيل مشتمل بر وضعيت تحصيلي از دانشكده

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني و يا مراجعه به برنامه سما

3- تكميل فرم ويژه اعلام وضعيت دانشجويان تبعه خارج به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و ارسال جهت  امضاء مديريت 

 4. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط

1- دريافت ريزنمرات ارسالي از سوي دانشكده (براي دانشجوي ميهمان) و ريزنمرات ارسالي از دانشگاه هاي مقصد (براي دانشجويان اين دانشگاه)

2- اخذ سوابق و بررسي آنها از نظر مفاد معرفي براي ميهماني

3- هماهنگي با اداره ثبت نام در موارد پرداخت شهريه حسب مورد

4- تهيه نامه براي اعلام نمرات تاييد شده به موسسه آموزشي مقصد و ارسال براي امضاء مديريت 

5. تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي كميسيون بررسي موارد خاص  دانشگاه

1- وصول دستور براي طرح وضعيت دانشجو در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

2- اخذ پرونده از بايگاني كل و اخذ وضعيت از آموزش دانشكده

3- تهيه گزارش بر اساس محتويات پرونده و وضعيت تحصيلي دانشجو

4- ارسال گزارش تهيه شده براي ملاحظه مديريت و اخذ نظريه مديريت

5- تهيه گزارش نهايي و ارسال آن به همراه پرونده به كميسيون 

6. خروج از كشور جهت انجام زيارت

1- دريافت فرم سه قسمتی تكميل شده اشتغال به تحصيل

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3- تهيه مکاتبه به عنوان دفتر حقوقي جهت اخذ تعهد محضري و ارسال جهت امضاء مديريت

4- دريافت پاسخ دفتر حقوقي مبني بر اخذ تعهد محضري از دانشجو

5-تهيه نامه معرفي به نظام وظیفه با رونوشت جهت گذرنامه براي دانشجويان ذكور (براي دانشجويان خانم فاقد گذرنامه به اداره گذرنامه جهت مابقي صدور گواهي قابل ترجمه حسب مورد و درخواست)

7. خروج از كشور جهت انجام امور علمی و نیمه علمی

1-  دريافت فرم سه قسمتي تكميل شده اشتغال به تحصيل

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3- استعلام از معاونت پژوهشي دانشگاه در مورد مدارك ارائه شده توسط دائشجو

4- تهيه نامه براي دفتر حقوقي جهت اخذ تعهد محضري (در صورت تاييد سفر) و اخذ وثيقه ي ملكي يا بانكي از دانشجو (در صورت عدم تاييد سفر از سوي معاونت پژوهشي)

5- دريافت پاسخ دفتر حقوقي مبني بر اخذ تعهد محضري و يا وثيقه ملكي يا بانكي از دانشجو

6- تهيه نامه معرفي به نظام وظیفه با رونوشت جهت گذرنامه (و يا تهيه گواهي اشتغال به تحصيل با ارزش ترجمه براي دانشجو) و ارسال براي مديريت

8. خروج از کشور جهت انجام امور غیر علمی

1-دریافت فرم سه قسمتی تکمیل شده اشتغال به تحصیل

2- دریافت پرونده از بایگانی آموزش

3- تهیه مکاتبه با دفتر حقوقی جهت اخذ وثیقه ملکی یا بانکی

4- دریافت پاسخ از دفتر حقوقی مبنی بر اخذ وثیقه ملکی یا بانکی

5- تهیه نامه معرفی به نظام وظیفه برای دانشجویان ذکور (برای دانشجویان خانم فاقد گذرنامه به اداره کل گذرنامه جهت مابقي صدور گواهي قابل ترجمه حسب مورد و درخواست)

9. خروج از کشور جهت سفرهای مطالعاتی جهت دانشجویان مقاطع دکتری (Ph.D) و کارشناسی ارشد در حین تحصیل برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات سایر کشورها

1- دریافت فرم سه قسمتی تکمیل شده اشتغال به تحصیل

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3- استعلام از معاونت پژوهشی دانشگاه در مورد مدارک ارائه شده توسط دانشجو

4- تهیه نامه برای دفتر حقوقی جهت اخذ تعهد محضری (درصورت تایید سفر مطالعاتی) و اخذ وثیقه ملکی یا بانکی از دانشجو (در صورت عدم تائید سفر مطالعاتی از سوی معاونت پژوهشی)

5- دریافت پاسخ دفتر حقوقی مبنی بر اخذ تعهد محضری و یا وثیقه ملکی یا بانکی از دانشجو

6- استعلام از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

7- وصول پاسخ از وزارت متبوع و تهیه نامه معرفی به نظام وظیفه برای دانشجویان ذکور و برای دانشجویان خانم فاقد گذرنامه به اداره کل گذرنامه (جهت مابقي صدور گواهي قابل ترجمه حسب مورد و درخواست)

10. صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل با توجه به گزارش دانشكده و يا بنا به درخواست دانشجو

1- دريافت وضعيت دانشجوي مشمول اخراج و يا انصراف از دانشكده

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3- بررسي محتواي وضعيت و تطابق آن با محتواي پرونده و آيين نامه آموزشي مربوطه

4- تهيه حكم اخراج و يا انصراف مربوطه و ارسال براي امضاء مديريت

5-ارسال رونوشت به وزارت متبوع- امور دانشجويي - شخص دانشجو - اداره ثبت نام - رايانه - بايگاني و ارسال رونوشتي از حكم مربوطه به دانشكده جهت ارسال ريزنمرات دانشجوي اخراجي يا انصرافي

11. صدور گواهي براي آزمون مقاطع بالاتر

1- دريافت گواهي وضعيت تحصيلي دانشجو از دانشكده

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

3- بررسي محتواي گواهي با پرونده

4- تكميل فرم مخصوص شركت در آزمون مقاطع بالاتر   ارسال براي امضاء مديريت و تحويل تصويري از گواهي امضاء و ثبت شده به دانشجو

12. صدور معرفي جهت پايان نامه، پروژه تحقيقاتي

1- دريافت نامه از دانشکده مربوطه مبنی بر معرفی دانشجو جهت انجام کار پایان نامه در مراکز و ...

2- مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني و يا مراجعه به برنامه "سما"

3-تهیه نامه و ارسال براي امضاء مديريت 

13. ابلاغ آيين نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها

1- دریافت آیین نامه ها ، برنامه هاي درسی و دستورالعمل ها از سوی وزارت متبوع

2- تهیه وارسال به منظور ابلاغ موارد فوق به دانشکده ها و سایر گیرندگان مربوطه 

.14 بررسي ماموریت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق دانشجويان

-1 مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو در نرم افزار بايگاني

 -2تطبيق زمان ماموريت با شروع و اتمام دوره تحصيل دانشجو

 -3 ارسال نامه جلوگيري از تحصيل به دانشكده مربوطه در صورت اتمام ماموريت آموزشی و يا مرخصی بدون حقوق و ارسال رونوشتي از آن به دانشجو و نيز به محل استخدام دانشجو

 -4 اعلام تمديد ماموريت آموزشي و يا مرخصي بدون حقوق بر اساس ارائه درخواست موارد فوق از سوي دانشجو و  سازمان استخدامی مربوطه

.15تاسيس و راه اندازي رشته هاي تحصيلي

-1دریافت فرم های تکمیل شده درخواست راه اندازی و مدارک مربوطه و نظریه شورای آموزشی دانشکده و یا برنامه پیشنهادی رشته (تاسیس رشته) از متقاضی )دانشکده، گروه آموزشی)

-2بررسی مدارک فوق و تهیه گزارش و ارسال به شورای آموزشی دانشگاه ( عودت به متقاضی در صورت نقص

-3ارسال نظریه شورای آموزشی دانشگاه (در صورت موافقت) و مدارک فوق به شورای دانشگاه (عودت به متقاضی در صورت عدم موافقت شورای آموزشی دانشگاه یا نیاز به بررسی بیشتر(

-4ارسال نظریه شورای دانشگاه (در صورت موافقت) و مدارک فوق به شورای گسترش جهت اخذ مجوز نهایی (عودت به شورای آموزشی دانشگاه و متقاضی در صورت مخالفت و یا نیاز به بررسی بیشتر(

-5دریافت نظر وزارت متبوع (اعم از موافقت و یا مخالفت) و اعلام به متقاضی و پذیرش دانشجو در اولین نیمسال ممکن (درصورت موافقت وزارت متبوع(

16.اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان انصرافی و یا اخراجی که متقاضی اخذ ریزنمرات و سوابق آموزشی خود می باشند.

1- اعلام وضعیت تحصیلی متقاضی به وزارت متبوع

2- وصول پاسخ نامه از طرف وزارت متبوع مبنی بر بلامانع بودن ارائه مدارک به متقاضی

3- معرفی وی به بایگانی تحصیلات تکمیلی جهت اخذ مدارک آموزشی و ارائه اصل ریزنمرات تایید شده به متقاضی

17.اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل به محل خدمت

1- درخواست وضعیت تحصیلی از محل خدمت دانشجو

2- اخذ وضعیت تحصیلی دانشجو از دانشکده مربوطه

3- ارسال وضعیت مذکور به محل خدمت دانشجو

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.